Twój koszyk:
0 produktów  |  0 pln

Ostatnio dodane

IRISES Regulamin

IRISESTapeta drukowana cyfrowo - papier tekstylny - rolka 9m

150.00 PLN
LISKI - LENA B DLA RED POPPY Regulamin

LISKI - LENA B DLA RED POPPYTapeta drukowana cyfrowo - papier tekstylny - rolka 9m

550.00 PLN

REGULAMIN SKLEPU RED POPPY:

Regulamin określa zasady zakupu i sprzedaży produktów (towarów) oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.sklep.redpoppy.pl zwanym dalej „Sklepem”.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 • A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem Sklepu jest firma  MEDPOL Robert Medoń , Sarmacka 11/50,02-972 Warszawa , zwany dalej „Sprzedającym”.
  2. „Kupującym” jest osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zarejestrowane konto w Sklepie i składająca zamówienie poprzez wypełnienie formularza transakcyjnego.
  3. Sprzedający w ramach Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.
  4. Produkty oferowane przez Sprzedającego są jego własnością, fabrycznie nowe lub odrestaurowane co jest odpowiednio określone w opisie produktu i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Walutą obowiązującą w sklepie internetowym jest polski złoty.
  6. Sprzedający przypomina o możliwości różnicy kolorów przy wyborze produktu wynikających z różnicy barw spowodowanych indywidualnym ustawieniem monitora Kupującego.
 • B. SKŁADANIE i POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ
  1. Sklep funkcjonuje 24h/dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok i w każdym momencie jego funkcjonowania można składać zamówienia.

2.      Kupujący dokonuje zakupów poprzez złożenie zamówienia na określone produkty i towary oferowane w Sklepie.

  1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:
   • a. Wybranie zamawianych produktów oraz określenie ich ilości;
   • b. Wybranie opcji – dodaj do koszyka co spowoduje utworzenie zamówienia.
   • c. Wypełnienie danych do przesyłki oraz wyboru opcji przesyłki (jeśli użytkownik posiada wypełniony domyślny adres przesyłki, dane podpowiedzą się automatycznie)
  2. Jeśli formularz będzie wypełniony prawidłowo, system udostępni opcję zatwierdzenia zamówienia.
  3. Po zatwierdzeniu zamówienia, otrzymuje ono w systemie status „Utworzone”
  4. W przypadku płatności poprzez przelew, jeśli w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji zamówienia płatność nie wpłynie na konto sklepu, zamówienie jest anulowane.
  5. W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  6. Sprzedający, zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  7. Zamówienia są realizowane wg kolejności zgłoszeń.
  8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówienia następuję w maksymalnym terminie 3 dni jeśli dostępność produktu jest określona jako 24H w innym przypadku określony jest indywidualny termin realizacji zamówienia przyporządkowany do danego produktu.
  9. Kupujący może zrezygnować z zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail biuro@redpoppy.pl, podając numer zamówienia.
  10. Ustalenia zakresu, terminów oraz akceptacji prac związanych ze zleceniami indywidualnymi określane są między Kupującym oraz Sprzedającym indywidualnie poprzez korespondencję mailową.
  11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zakończenia procesu zamówienia towaru (kliknięciu złóż zamówienie) co wiąże się z akceptacją regulaminu sklepu i jej potwierdzeniem w odpowiednim miejscu przy zakończeniu składania zamówienia.
 • C. DOSTARCZANIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW/TOWARÓW
  1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Sklep zobowiązuje się do wysłania Kupującemu dostępnych towarów w terminie najpóźniej w przeciągu 3 dni od dnia określonego w punkcie B 12,13. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.
  2. Dla towarów o innym statusie dostępności czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Kupującym
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki.
  4. Forma wysyłki wybierana jest przez Kupującego przy podsumowaniu zakupów.
  5. Koszty wysyłki zależą od wybranej formy oraz rodzaju zakupionego przedmiotu (rozmiar, waga).
  6. Sprzedający wysyła towar od poniedziałku do piątku.
  7. Przed odebraniem przesyłki z poczty (kuriera) należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 • D. PŁATNOŚĆ
  1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionych przedmiotów i kosztów wysyłki.
  2. Przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji. Konto bankowe CITIBANK HANDLOWY 70 1030 0019 0109 8530 0034 1079

 

 

  1. W tytule płatności Kupujący powinien wpisać numer zamówienia oraz swoje dane.
  2. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia Kupujący nie dokona wpłaty należności i nie będzie z nim żadnego kontaktu, Sprzedający unieważnia transakcję.
 • E. KONTAKT
  1. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@onestar.pl lub telefonicznie pod numerem +48 660 785 134 w godz. 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku. Koszt połączeń telefonicznych według obowiązujących taryf operatora.
 • F. ZWROTY

1.W myśl ustawy o ochronie praw konsumentów - Kupujący towar na odległość ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, informując telefonicznie  lub składając stosowne oświadczenie przesłane pocztą (list polecony – decyduje data nadania listu) , e-mailem na biuro@redpoppy.pl lub dostarczone do siedziby Sprzedającego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który chętnie prześlemy pocztą elektroniczną, jednak nie jest to obowiązkowe.

.

2.Kupujący odsyła zakupiony towar na swój koszt oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z powództwa cywilnego w przypadku dokonania zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady używania.

4.Sprzedający po otrzymaniu zwracanego produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna, niezwłocznie (ale w terminie nie przekraczającym 14 dni) zwraca należność za towar  na konto wskazane w oświadczeniu przez Kupującego. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

5.Zwrotom nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta oraz o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 • G. REKLAMACJE

1.Jeśli po otrzymaniu towaru Kupujący dostrzeże wady, zobowiązany jest niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną, powiadomić o tym Sprzedającego oraz odesłać wadliwy towar na adres siedziby Sprzedającego wraz z opisem.

2.Kupujący odsyła zakupiony towar na swój koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty wysyłki zostają zwrócone Kupującemu po ich udokumentowaniu Sprzedającemu w postaci kopii rachunku lub faktury operatora pocztowego/kuriera.

3.Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Kupującego wady produktu.

4.Koszty przesłania do Kupującego niewadliwego towaru po uwzględnieniu wszelkich roszczeń ponosi Sprzedający.

5.Nie będą uwzględniane reklamacje, których przedmiotem są wady powstałe w wyniku niewłaściwego albo niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru lub jego konserwacji.

6.Klient traci możliwość zwrotu towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 • H. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych z pozn. zmianami.
  2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
  3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zawartość serwisu jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

3. Wszelkie opinie i sugestie Kupujący mogą kierować za pomocą poczty internetowej na adres biuro@redpoppy.pl

4.Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

·         Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

·         Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności poniżej.